Skip to main content

O szkoleniu

W przeciwieństwie do klasycznych szkoleń dla Scrum Masterów, koncentrujących się przede wszystkim wdrożeniu frameworka Scrum na poziomie zespołu, szkolenie SAFe Scrum Master zgłębia rolę Scrum Mastera w kontekście całego przedsiębiorstwa. Przygotowuje uczestników do pracy we frameworku SAFe i pomyślnego zaplanowania Przyrostu Programu (ang. Program Increment), który obejmuje kilka zespołów zwinnych (Scrum lub Kanban). PI Planning jest głównym czynnikiem efektywnej synchronizacji pracy na wszystkich poziomach organizacji dostarczającej złożony produkt.

Uczestnicy szkolenia poznają kluczowe zagadnienia związane ze skalowalniem podejścia Agile, sposoby facylitacji wydarzeń w SAFe w ramach całej organizacji oraz jak planować iteracje (ang. PI Planning). Dowiedzą się jak budować efektywne zespoły zwinne, a także spojrzą na rolę Scrum Mastera w szerszej perspektywie – jako coacha, lidera, trenera, przywódcy służebnego, oraz mentora zespołów i menedżera procesu Scrumowego, który pomaga w uzyskaniu maksymalnej wartości biznesowej w skalowalnym Agile.

Certyfikat SAFe 5 Scrum Master (SSM) przygotowuje do pełnienia roli Scrum Mastera w środowisku skalowalnego Agile, akcentując jej wartość dla zespołów i organizacji wdrażających SAFe.

 • Czas trwania: 2 dni
 • Poziom: Średnio zaawansowany
 • Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
 • Zapisy: Szkolenie na zamówienie / grupowe
 • Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu
SAFe® Scrum Master to szkolenie dedykowane Scrum Masterom pracującym we frameworku SAFe, odpowiedzialnych za zwiększanie dojrzałości zespołów Agile (organizujących swoją pracę w ramach Scrum, Kanban lub ScrumBan) oraz zwiększaniu dojrzałości organizacji w zwinności oraz Lean.

Program

 • Identyfikacja kluczowych elementów Agile,
 • Identyfikacja kluczowych elementów Scrum,
 • Scrum w kontekście frameworka SAFe,
 • Rola i obowiązki Scrum Mastera w SAFe,
 • Identyfikacja cech i umiejętności skutecznego Scrum Mastera,
 • Rola Scrum Mastera we wsparciu RTE (ang. Agile Release Train),
 • Doświadczenie/symulacja PI Planning;, poznanie i przećwiczenie sposobu facylitacji tego wydarzenia,
 • Doświadczenie/symulacja pełnej iteracji PI (ang. Program Increment),
 • Planowanie iteracji wraz z identyfikacją i wizualizacją zależności między zespołami,
 • Uszczegóławianie Backlogów,
 • Wsparcie Scrum Mastera we wdrożeniu DevOps,
 • Prezentowanie produktu podczas System Demo,
 • Przeprowadzanie retrospektywy iteracji.

Dostosowanie agendy

Program przedstawia ramowy zakres certyfikowanego szkolenia. Na życzenie klienta wybrane elementy mogą zostać rozwinięte.

W przypadku szkolenia dedykowanego, program ustalamy wraz z klientem i grupą docelową na podstawie analizy przedszkoleniowej, aby jak najlepiej zaadresować Państwa potrzeby.

Adresaci

 • Przyszli i obecni Scrum Masterzy
 • Liderzy zespołów
 • Członkowie zespołów Scrumowych
 • Kierownicy projektów przygotowujący się do pełnienia roli Scrum Mastera
 • Project Menadżerowie pracujący z zespołami zwinnymi
 • Menedżerowie oraz członkowie zespołów projektowych
 • Menedżerowie liniowi zespołów zwinnych
 • IT Directors
 • Członkowie PMO
 • Portfolio Managers
 • Program Managers
 • Project Managers
 • Agile Coaches
 • Agile Transformation Coaches
 • Lean-Agile Transformation Leads
 • Członkowie LACE (Lean-Agile Center of Excellence)
 • Scrum Masters
 • Team Leads
 • Release Train Engineers (RTEs)
 • Business Analysts
 • System Analysts
 • Consultants
 • Architect Engineers
 • Developer Directors
 • Quality Managers
 • Product Managers
 • Product Owners
 • Delivery Managers
 • Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy na temat SAFe oraz jej potwierdzeniem renomowanym certyfikatem Certified SAFe® Scrum Master

Cele i korzyści

 • Zrozumienie istoty frameworka Scrum w pełnym procesie tworzenia złożonego produktu w SAFe,
 • Zrozumienie jak zaimplementować SAFe do skalowania rozwoju produktu zgodnie z Lean i Agile,
 • Zdobycie wiedzy na temat planowania iteracji i demonstrowania dostarczanej wartość,
 • Zrozumienie kultury i filozofii DevOps w organizacji,
 • Poznanie istoty ciągłego doskonalenia,
 • Poznanie metody współpracy z innymi zespołami w ART (ang. Agile Release Train),
 • Przygotowanie do egzaminu Certified SAFe® Scrum Master.
null

Doświadczenie trenera

Trener posiada certyfikaty we wszystkich kluczowych frameworkach i metodologiach Agile oraz certyfikat metody PROSCI do prowadzenia działań związanych z zarządzaniem zmianami z ponad 20-letnim międzynarodowym doświadczeniem trenera w szkoleniach i ponad 15-letnim doświadczeniem w zwinnych/cyfrowych transformacjach. Dodatkowo trener posiada certyfikaty z zakresu narzędzi/testów oceny osobowości i stylów komunikacji, budowania zespołu oraz analizy mocnych i mocnych stron zespołu:

Główne certyfikacje trenera z zakresu metodyk i frameworków Agile:

Główne certyfikacje trenera z zakresu Change Management / Transformacji:

 • PROSCI ADKAR: Metodyka, proces i narzędzia do przeprowadzania zmian w organizacjach w tym zwinnych/cyfrowych transformacji (certyfikowany przez PROSCI Inc.)

Główne certyfikacje trenera z zakresu kwestionariuszy/testów/narzędzi do badania osobowości, kompetencji, silnych stron osób oraz do zarządzania konfliktami i budowy zespołów:

 • DISC D3: Metoda i test osobowości/kompetencji DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) (certyfikowany przez PeopleKeys).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej; Budowanie świadomości o stylach i preferencjach komunikacji.
 • SDI: Strength Deployment Inventory (certyfikowany przez Personal Strengths Publishing).
  • Zastosowanie: Budowanie dojrzałości zespołu w samo zarządzaniu konfliktami.
 • MBTI: Kwestionariusz Myers-Briggs (MBTI) do mierzenia ludzkich preferencji dotyczących postrzegania świata i podejmowania decyzji (certyfikowany przez The Myers & Briggs Foundation).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej.
 • BELBIN: Test Ról Zespołowych BELBIN tzw. Test Belbina (certyfikowany przez BELBIN Associates).
  • Zastosowanie: Budowanie bardzo wydajnych i zgranych zespołów stworzonych ze wszystkich niezbędnych kompetencji (nie technicznych a cech osobowości) do osiągnięcia sukcesu.

Opinie uczestników szkoleń

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!