O szkoleniu

Celem tego dwudniowego szkolenia jest przygotowanie osób pełniących już rolę Scrum Mastera do roli lidera zespołów zwinnych zarówno na poziomie zespołu, programu, jak i na poziomie całej organizacji wdrażającej podejście  Scaled Agile Framework (SAFe).

Podczas szkolenia uczestnicy poznają techniki wspierania interakcji między zespołami w celu wsparcia realizacji programu SAFe i ciągłego doskonalenia współpracy. Spojrzą również na Scrum z szerszej perspektywy – frameworka wspierającego skalowane wytwarzanie rozwiązań IT oraz praktyki DevOps. Poznają również sposoby zastosowania Kanbana w celu wizualizacji przepływu wartości oraz znaczenie i techniki wspierania interakcji między architektami, osobami zarządzającymi produktem oraz innymi kluczowymi interesariuszami, zarówno w kontekście programu jak i z punktu widzenia całej organizacji.

Podczas szkolenia poznasz także przydatne narzędzia do budowania wysokowydajnych zespołów, a także dowiesz się jak radzić sobie z antywzorcami Agile i Scrum w przedsiębiorstwie.

 • Czas trwania: 2 dni
 • Poziom: Zaawansowany
 • Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
 • Zapisy: Szkolenie na zamówienie / grupowe
 • Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu
SAFe® Advanced Scrum Master to szkolenie dedykowane Scrum Masterom pracującym we frameworku SAFe, odpowiedzialnych za zwiększanie dojrzałości zespołów Agile (organizujących swoją pracę w ramach Scrum, Kanban lub ScrumBan) oraz zwiększaniu dojrzałości organizacji w zwinności oraz Lean.

Program

Dostosowanie agendy

Program przedstawia ramowy zakres certyfikowanego szkolenia. Na życzenie klienta wybrane elementy mogą zostać rozwinięte.

W przypadku szkolenia dedykowanego, program ustalamy wraz z klientem i grupą docelową na podstawie analizy przedszkoleniowej, aby jak najlepiej zaadresować Państwa potrzeby.

 • Jaka jest rola Scrum Mastera w organizaji, w której występuje SAFe,
 • Zasady SAFe z perspektywy Scrum Mastera,
 • Odkrywanie antywzorów Agile i Scrum,
 • Program SAFe – krok po kroku,
 • Wizualizacja i usrpawnienie procesów przy wykorzystaniu Kanban i XP (eXtreme Programming),
 • Budowanie wysokowydajnych zespołów,
 • Poprawa wydajności programu dzięki zastosowaniu podejścia Inspect i Adapt.

Adresaci

 • Przyszli i obecni Scrum Masterzy
 • Liderzy zespołów
 • Członkowie Zespołów Scrumowych
 • Project Menedżerowie, którzy przygotowują się do objęcia roli Scrum Mastera
 • Project Menedżerowie pracujący z zespołami wytwarzającymi produktu w sposób zwinny
 • Manedżerowie i członkowie zespołów projektowych
 • Menedżerowie liniowi zespołów Agile
 • Dyrektorzy IT
 • Członkowie PMO
 • Portfolio Managers
 • Program Managers
 • Project Managers
 • Agile Coaches
 • Agile Transformation Coaches
 • Lean-Agile Transformation Leads
 • Członkowie LACE (Lean-Agile Center of Excellence)
 • Scrum Masterzy
 • Team Leads
 • Release Train Engineers (RTEs)
 • Business Analysts
 • System Analysts
 • Consultants
 • Architects
 • Engineers
 • Developer Directors
 • Quality Managers
 • Product Managers
 • Product Owners
 • Delivery Managers
 • Osoby zainteresowane poznaniem lub poszerzeniem swojej wiedzy na temat frameworka SAFe i uzyskaniem certyfikatu Certified SAFe® Advanced Scrum Master

Cele i korzyści

 • Nauka stosowania zasad SAFe w celu lepszej facylitacji wydarzeń projektowych, aktywizacji oraz coachingu w środowisku, w którym pracuje wiele zespołów Agile,
 • Nauka budowy zespołów o wysokiej wydajności i wspieranie rozwoju podejścia nieustannego rozwoju (ang. relentless improvement) w organizacji o dużej skali,
 • Poznanie antywzorców Agile i Scrum,
 • Nauka wspierania wdrażania praktyk inżynierskich, DevOps i architektury Agile,
 • Nauka stosowania Kanbana i eXtreme Programming (XP) w celu optymalizacji przepływ wartości i usprawniania pracy zespołów Agile,
 • Nauka sposobów facylitacji etapu planowania oraz realizacji programu SAFe oraz zdarzeń związanych z dostarczaniem kompleksowej wartości przez budowany produkt,
 • Poznanie znaczenia Communities of Practice (CoP) oraz nauka sposobów ich budowanie i wspierania ich działania,
 • Przygotowanie do egzaminu Certified SAFe® Advanced Scrum Master.

Doświadczenie trenera

Podczas szkolenia, omawiane są liczne studia przypadków, wynikające z bogatego, 15-letniego międzynarodowego doświadczenia trenera w szkoleniach oraz z 10-letniego doświadczenia we wdrażaniu zwinnego podejścia i ponad 10 transformacji zwinnych / cyfrowych.

Szkolenie prowadzi najlepszy Polski trener z zakresu Agile. Jako jedyny w Polsce Agile Coach jest certyfikowany ze wszystkich kluczowych frameworków i metodyk zwinnych, certyfikowany z metody PROSCI do przeprowadzania transformacji oraz z narzędzi/testów do badania osobowości i stylów komunikacji oraz budowy zespołów i analizy silnych i mocnych stron zespołów:

Główne certyfikacje trenera z zakresu Agile:

Główne certyfikacje trenera z zakresu Change Management / Transformacji:

 • PROSCI ADKAR: Metodyka, proces i narzędzia do przeprowadzania zmian w organizacjach w tym zwinnych/cyfrowych transformacji (certyfikowany przez PROSCI Inc.)

Główne certyfikacje trenera z zakresu kwestionariuszy/testów/narzędzi do badania osobowości, kompetencji, silnych stron osób oraz do zarządzania konfliktami i budowy zespołów:

 • DISC D3: Metoda i test osobowości/kompetencji DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) (certyfikowany przez PeopleKeys).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej; Budowanie świadomości o stylach i preferencjach komunikacji.
 • SDI: Strength Deployment Inventory (certyfikowany przez Personal Strengths Publishing).
  • Zastosowanie: Budowanie dojrzałości zespołu w samo zarządzaniu konfliktami.
 • MBTI: Kwestionariusz Myers-Briggs (MBTI) do mierzenia ludzkich preferencji dotyczących postrzegania świata i podejmowania decyzji (certyfikowany przez The Myers & Briggs Foundation).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej.
 • BELBIN: Test Ról Zespołowych BELBIN tzw. Test Belbina (certyfikowany przez BELBIN Associates).
  • Zastosowanie: Budowanie bardzo wydajnych i zgranych zespołów stworzonych ze wszystkich niezbędnych kompetencji (nie technicznych a cech osobowości) do osiągnięcia sukcesu.

Opinie uczestników szkoleń