Skip to main content

O szkoleniu

Aby móc konkurować na dynamicznie zmieniającym się rynku globalnym, każda organizacja musi dostarczać wartościowe rozwiązania IT z prędkością jaką rozwija się biznes. Wymaga to wspólnego sposobu myślenia i działania zarówno biznesu, rozwoju oprogramowania i operacji, jak również pozostałych obszarów, które mają bezpośredni czy też pośredni wpływ na dostarczane rozwiązania. Odpowiedzią na taką potrzebę jest podejście DevOps, określające zbiór wartości, zasad, kompetencji oraz kultury pracy w odniesieniu do wszystkich osób (nie tylko inżynierów zaangażowanych we wdrażanie procesu CI/CD (ang. Continuous Integration/Continuous Delivery)) niezbędnych do definiowania, budowania, testowania, wdrażania i wydawania systemów informatycznych.

Celem oferowanego przez nas szkolenie SAFe DevOps jest wsparcie uczestników, występujących w różnych rolach stricte związanych z wytwarzaniem systemów IT, jak również nietechnicznych i kierowniczych, w wypracowaniu sposoby współpracy w celu optymalizacji wspólnego strumienia wartości end-to-end. Uczestnicy dowiedzą się, czym jest DevOps, dlaczego jest ważny dla każdej roli w organizacji i zaprojektują plan ciągłego dostarczania wartości dla danego przypadku biznesowego. Będą pracowali w interdyscyplinarnych zespołach, w których dokonają mapowania bieżącego strumienia wartości począwszy od koncepcji, aż po jego monetyzację. Pod okiem trenera zidentyfikują wąskie gardła w procesie i przygotują realny plan wdrożenia, który pokaże wartość dodaną podejścia DevOps i realne korzyści dla organizacji płynące z jego zastosowania.

 • Czas trwania: 2 dni
 • Poziom: Podstawowy
 • Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
 • Zapisy: Szkolenie na zamówienie / grupowe
 • Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu
SAFe® DevOps to szkolenie dedykowane osobom (nie tylko technicznym) odpowiedzialnym za CI/CD służącemu przyspieszeniu całego pipeline w dostarczaniu wartości. Role techniczne, nietechniczne i kierownicze współpracują ze sobą, aby zoptymalizować cały strumień wartości.

Program

 • Czym jest DevOps i jaki ma wpływ na osięgnięcie strategicznych celów biznesowych,
 • Mapowanie procesu ciągłego dostarczania (ang. Continuous Delivery Pipeline),
 • Znaczenie etapu Ciągłej Eksploracji (ang. Continuous Exploration),
 • Wytwarzanie rozwiązań wysokiej jakości dzięki Ciągłej Integracji (ang. Continuous Integration),
 • Skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek (ang. time-to-market) dzięki ciągłemu wdrażaniu i wydawaniu ich wersji,
 • Zapewnienie maksymalizacji wartości biznesowej dzięki wydawaniu systemu zawierającego zmiany na żądanie (ang. Release on Demand).

Dostosowanie agendy

Program przedstawia ramowy zakres certyfikowanego szkolenia. Na życzenie klienta wybrane elementy mogą zostać rozwinięte.

W przypadku szkolenia dedykowanego, program ustalamy wraz z klientem i grupą docelową na podstawie analizy przedszkoleniowej, aby jak najlepiej zaadresować Państwa potrzeby.

Adresaci

 • Release Train Engineers (RTEs)
 • Agile Coaches
 • Agile Transformation Coaches
 • Lean-Agile Transformation Leads
 • Członkowie LACE (Lean-Agile Center of Excellence)
 • Scrum Masters
 • Software Architects
 • IT Architects
 • Architects
 • Release Engineers
 • Technical Leads
 • Team Leads
 • Business Analysts
 • System Analysts
 • SAFe Program Consultants
 • Consultants
 • Engineers
 • Developer Directors
 • Quality Managers
 • Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy na temat DevOps w SAFe i jej potwierdzenia renomowanym certyfikatem Certified SAFe® DevOps Practitioner

Cele i korzyści

 • Rozumienie w jaki sposób DevOps umożliwia realizację strategicznych celów biznesowych,
 • Zastosowanie podejścia CALMR w odniesieniu do DevOps w celu uniknięcia automatyzacji nieoptymalnych procesów,
 • Rozumienie wpływu ciągłej eksploracji, integracji i wdrażania, a także możliwości udostępniania użytkownikom końcowym rozwiązania z aktualnymi zmianami na żądanie (ang. Release on Demand), na skuteczną implementację DevOps,
 • Rozumienie istoty ciągłego testowania w procesie ciągłego dostarczania,
 • Umiejętność mapowania strumienia wartości (ang. value stream mapping) w celu mierzenia przepływ wartości i identyfikacji wąskich gardeł w pełnym procesie dostarczania (ang. end-to-end delivery process),
 • Zdolność wyboru strategicznych umiejętności i doboru narzędzi DevOps w celu uzyskania najszybszych i najlepszych efektów,
 • Nauka priorytetyzacji rozwiązań inwestycji w DevOps, aby uzyskać największe korzyści ekonomiczne,
 • Nauka projektowania i wdrażania wieloetapowego plan transformacji DevOps dostosowanego do organizacji,
 • Nabycie umiejętności wspólpracy ze wszystkimi rolami i poziomami w organizacji w celu stałej optymalizacji strumienia wartości,
 • Przygotowanie do egzaminu Certified SAFe® DevOps Practitioner.
null

Doświadczenie trenera

Trener posiada certyfikaty we wszystkich kluczowych frameworkach i metodologiach Agile oraz certyfikat metody PROSCI do prowadzenia działań związanych z zarządzaniem zmianami z ponad 20-letnim międzynarodowym doświadczeniem trenera w szkoleniach i ponad 15-letnim doświadczeniem w zwinnych/cyfrowych transformacjach. Dodatkowo trener posiada certyfikaty z zakresu narzędzi/testów oceny osobowości i stylów komunikacji, budowania zespołu oraz analizy mocnych i mocnych stron zespołu:

Główne certyfikacje trenera z zakresu metodyk i frameworków Agile:

Główne certyfikacje trenera z zakresu Change Management / Transformacji:

 • PROSCI ADKAR: Metodyka, proces i narzędzia do przeprowadzania zmian w organizacjach w tym zwinnych/cyfrowych transformacji (certyfikowany przez PROSCI Inc.)

Główne certyfikacje trenera z zakresu kwestionariuszy/testów/narzędzi do badania osobowości, kompetencji, silnych stron osób oraz do zarządzania konfliktami i budowy zespołów:

 • DISC D3: Metoda i test osobowości/kompetencji DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) (certyfikowany przez PeopleKeys).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej; Budowanie świadomości o stylach i preferencjach komunikacji.
 • SDI: Strength Deployment Inventory (certyfikowany przez Personal Strengths Publishing).
  • Zastosowanie: Budowanie dojrzałości zespołu w samo zarządzaniu konfliktami.
 • MBTI: Kwestionariusz Myers-Briggs (MBTI) do mierzenia ludzkich preferencji dotyczących postrzegania świata i podejmowania decyzji (certyfikowany przez The Myers & Briggs Foundation).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej.
 • BELBIN: Test Ról Zespołowych BELBIN tzw. Test Belbina (certyfikowany przez BELBIN Associates).
  • Zastosowanie: Budowanie bardzo wydajnych i zgranych zespołów stworzonych ze wszystkich niezbędnych kompetencji (nie technicznych a cech osobowości) do osiągnięcia sukcesu.

Opinie uczestników szkoleń

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!