O szkoleniu

Aby móc konkurować na dynamicznie zmieniającym się rynku globalnym, każda organizacja musi dostarczać wartościowe rozwiązania IT z prędkością jaką rozwija się biznes. Wymaga to wspólnego sposobu myślenia i działania zarówno biznesu, rozwoju oprogramowania i operacji, jak również pozostałych obszarów, które mają bezpośredni czy też pośredni wpływ na dostarczane rozwiązania. Odpowiedzią na taką potrzebę jest podejście DevOps, określające zbiór wartości, zasad, kompetencji oraz kultury pracy w odniesieniu do wszystkich osób (nie tylko inżynierów zaangażowanych we wdrażanie procesu CI/CD (ang. Continuous Integration/Continuous Delivery)) niezbędnych do definiowania, budowania, testowania, wdrażania i wydawania systemów informatycznych.

Celem oferowanego przez nas szkolenie SAFe DevOps jest wsparcie uczestników, występujących w różnych rolach stricte związanych z wytwarzaniem systemów IT, jak również nietechnicznych i kierowniczych, w wypracowaniu sposoby współpracy w celu optymalizacji wspólnego strumienia wartości end-to-end. Uczestnicy dowiedzą się, czym jest DevOps, dlaczego jest ważny dla każdej roli w organizacji i zaprojektują plan ciągłego dostarczania wartości dla danego przypadku biznesowego. Będą pracowali w interdyscyplinarnych zespołach, w których dokonają mapowania bieżącego strumienia wartości począwszy od koncepcji, aż po jego monetyzację. Pod okiem trenera zidentyfikują wąskie gardła w procesie i przygotują realny plan wdrożenia, który pokaże wartość dodaną podejścia DevOps i realne korzyści dla organizacji płynące z jego zastosowania.

 • Czas trwania: 2 dni
 • Poziom: Podstawowy
 • Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
 • Zapisy: Szkolenie na zamówienie / grupowe
 • Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu
SAFe® DevOps to szkolenie dedykowane osobom (nie tylko technicznym) odpowiedzialnym za CI/CD służącemu przyspieszeniu całego pipeline w dostarczaniu wartości. Role techniczne, nietechniczne i kierownicze współpracują ze sobą, aby zoptymalizować cały strumień wartości.

Program

Dostosowanie agendy

Program przedstawia ramowy zakres certyfikowanego szkolenia. Na życzenie klienta wybrane elementy mogą zostać rozwinięte.

W przypadku szkolenia dedykowanego, program ustalamy wraz z klientem i grupą docelową na podstawie analizy przedszkoleniowej, aby jak najlepiej zaadresować Państwa potrzeby.

 • Czym jest DevOps i jaki ma wpływ na osięgnięcie strategicznych celów biznesowych,
 • Mapowanie procesu ciągłego dostarczania (ang. Continuous Delivery Pipeline),
 • Znaczenie etapu Ciągłej Eksploracji (ang. Continuous Exploration),
 • Wytwarzanie rozwiązań wysokiej jakości dzięki Ciągłej Integracji (ang. Continuous Integration),
 • Skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek (ang. time-to-market) dzięki ciągłemu wdrażaniu i wydawaniu ich wersji,
 • Zapewnienie maksymalizacji wartości biznesowej dzięki wydawaniu systemu zawierającego zmiany na żądanie (ang. Release on Demand).

Adresaci

 • Release Train Engineers (RTEs)
 • Agile Coaches
 • Agile Transformation Coaches
 • Lean-Agile Transformation Leads
 • Członkowie LACE (Lean-Agile Center of Excellence)
 • Scrum Masters
 • Software Architects
 • IT Architects
 • Architects
 • Release Engineers
 • Technical Leads
 • Team Leads
 • Business Analysts
 • System Analysts
 • SAFe Program Consultants
 • Consultants
 • Engineers
 • Developer Directors
 • Quality Managers
 • Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy na temat DevOps w SAFe i jej potwierdzenia renomowanym certyfikatem Certified SAFe® DevOps Practitioner

Cele i korzyści

 • Rozumienie w jaki sposób DevOps umożliwia realizację strategicznych celów biznesowych,
 • Zastosowanie podejścia CALMR w odniesieniu do DevOps w celu uniknięcia automatyzacji nieoptymalnych procesów,
 • Rozumienie wpływu ciągłej eksploracji, integracji i wdrażania, a także możliwości udostępniania użytkownikom końcowym rozwiązania z aktualnymi zmianami na żądanie (ang. Release on Demand), na skuteczną implementację DevOps,
 • Rozumienie istoty ciągłego testowania w procesie ciągłego dostarczania,
 • Umiejętność mapowania strumienia wartości (ang. value stream mapping) w celu mierzenia przepływ wartości i identyfikacji wąskich gardeł w pełnym procesie dostarczania (ang. end-to-end delivery process),
 • Zdolność wyboru strategicznych umiejętności i doboru narzędzi DevOps w celu uzyskania najszybszych i najlepszych efektów,
 • Nauka priorytetyzacji rozwiązań inwestycji w DevOps, aby uzyskać największe korzyści ekonomiczne,
 • Nauka projektowania i wdrażania wieloetapowego plan transformacji DevOps dostosowanego do organizacji,
 • Nabycie umiejętności wspólpracy ze wszystkimi rolami i poziomami w organizacji w celu stałej optymalizacji strumienia wartości,
 • Przygotowanie do egzaminu Certified SAFe® DevOps Practitioner.

Doświadczenie trenera

Podczas szkolenia, omawiane są liczne studia przypadków, wynikające z bogatego, 15-letniego międzynarodowego doświadczenia trenera w szkoleniach oraz z 10-letniego doświadczenia we wdrażaniu zwinnego podejścia i ponad 10 transformacji zwinnych / cyfrowych.

Szkolenie prowadzi najlepszy Polski trener z zakresu Agile. Jako jedyny w Polsce Agile Coach jest certyfikowany ze wszystkich kluczowych frameworków i metodyk zwinnych, certyfikowany z metody PROSCI do przeprowadzania transformacji oraz z narzędzi/testów do badania osobowości i stylów komunikacji oraz budowy zespołów i analizy silnych i mocnych stron zespołów:

Główne certyfikacje trenera z zakresu Agile:

Główne certyfikacje trenera z zakresu Change Management / Transformacji:

 • PROSCI ADKAR: Metodyka, proces i narzędzia do przeprowadzania zmian w organizacjach w tym zwinnych/cyfrowych transformacji (certyfikowany przez PROSCI Inc.)

Główne certyfikacje trenera z zakresu kwestionariuszy/testów/narzędzi do badania osobowości, kompetencji, silnych stron osób oraz do zarządzania konfliktami i budowy zespołów:

 • DISC D3: Metoda i test osobowości/kompetencji DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) (certyfikowany przez PeopleKeys).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej; Budowanie świadomości o stylach i preferencjach komunikacji.
 • SDI: Strength Deployment Inventory (certyfikowany przez Personal Strengths Publishing).
  • Zastosowanie: Budowanie dojrzałości zespołu w samo zarządzaniu konfliktami.
 • MBTI: Kwestionariusz Myers-Briggs (MBTI) do mierzenia ludzkich preferencji dotyczących postrzegania świata i podejmowania decyzji (certyfikowany przez The Myers & Briggs Foundation).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej.
 • BELBIN: Test Ról Zespołowych BELBIN tzw. Test Belbina (certyfikowany przez BELBIN Associates).
  • Zastosowanie: Budowanie bardzo wydajnych i zgranych zespołów stworzonych ze wszystkich niezbędnych kompetencji (nie technicznych a cech osobowości) do osiągnięcia sukcesu.

Opinie uczestników szkoleń