Skip to main content

O szkoleniu

Scrum ma precyzyjne określone stałe ramy czasowe zarówno na samo planowanie jak wytwarzanie (Sprint). Na sukces tego podejścia wpływa w dużej mierze dojrzałość i dyscyplina pracy zespołu, nawyki, kultura organizacyjna oraz żelazne (ale nie fanatyczne) przestrzegania zasad Scrum. To właśnie Scrum Master pełniący zarazem rolę coacha, mentora, trenera i facylitatora dba o przestrzeganie wartości Scruma i Agile, szerzenie wiedzy, dobrych nawyków i pomaga w kształtowaniu kultury zorientowanej na kliencie i wartości. Pomaga w usuwaniu przeszkód mogących zakłócić planowany przebieg prac oraz nieustannie zwiększa poziomi dojrzałości zespołu oraz procesów związanych z dostarczaniem wartości.

Szkolenie Professional Scrum Master przygotowuje uczestników do pracy w roli Scrum Mastera odpowiedzialnego za proces Scruma oraz za sprawną pracę zespołu i przestrzeganie zasad Scrum / Agile.

 • Czas trwania: 2 dni
 • Poziom: Podstawowy
 • Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
 • Zapisy: Szkolenie na zamówienie / grupowe
 • Logistyka: W siedzibie klienta (stacjonarnie) lub zdalnie (online)

Program

 • Wprowadzenie do Agile,
 • Dogłębne zrozumienie i poprawna interpretacja Manifestu Agile wraz z przykładami jak zostały zaimplementowane konkretne wartości na przykładach z doświadczenia,
 • Podejście/Filozofia Agile a podejście tradycyjne/waterfall (sekwencyjno-kaskadowe),
 • Dogłębne zrozumienie podstaw i mechanizmów działania Scrum,
 • Zrozumienie przeznaczenia każdej Wartości, Roli, Wydarzenia i Artefaktu Scrumowego,
 • Zrozumienie zakresu odpowiedzialności Ról i sprawdzenie tej wiedzy w symulowanych sytuacjach,
 • Ludzie, Zespoły, Samoorganizacja zespołów,
 • Przedstawienie oraz omówienie na przykładach (zarówno w teorii Scruma jak i w różnych firmach) roli Scrum Master,
 • Przedstawienie oraz omówienie na przykładach (zarówno w teorii Scruma jak i w różnych firmach) roli Product Owner,
 • Zrozumienie różnicy pomiędzy Product Development a Project Management,
 • Zarządzanie produktem w Agile,
 • Zarządzanie rozwojem produktu poprzez wartość,
 • Sposoby mierzenia wartości dostarczonej,
 • Wartość dostarczana a koszty,
 • Product Backlog oraz zarządzanie wymaganiami,
 • Ustalanie priorytetów,
 • Szacowanie,
 • Planowanie oraz monitorowanie postępów prac w Scruma,
 • Skalowanie w Scrumie,
 • Narzędzia pracy Scrum Mastera,
 • Przygotowanie do egzaminu PSM I.
 • Uporządkowanie wiedzy i na potrzeby trudniejszych egzaminów Scrum.org typu: PSPO I, PSM II i PSM III.

Adresaci

 • Przyszli i obecni Scrum Master’owie
 • Liderzy zespołów
 • Członkowie zespołów Scrumowych
 • Kierownicy projektów przygotowujący się do pełnienia roli Scrum Mastera
 • Project Manager pracujący z zespołami zwinnymi
 • Menedżerowie oraz członkowie zespołów projektowych
 • Manager liniowy zespołów zwinnych
 • Developerzy, Testerzy, Analitycy przechodzący na zwinny sposób pracy
 • PMO, specjaliści i menedżerowie nadzorujący projekty
 • Dostawcy, których klienci chcą przejść na zwinny model prowadzenia projektów
 • Wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między popularnymi podejściami do zarządzania projektami i produktami: PRINCE2, PRINCE2 Agile, SAFe, DAD, LeSS, DSDM oraz Scrum (trener jest doświadczonym Agile Coachem, certyfikowanym w wymienionych obszarach)
 • Wszyscy zainteresowani stosowaniem Scruma w praktyce
 • Wszyscy zainteresowani rzetelnym przygotowaniem się do egzaminu Professional Scrum Master I (PSM I)

Cele i korzyści

 • dwa dni ciekawych warsztatów z praktykiem Agile,
 • poznanie przykładów oraz potencjalnych rozwiązań związanych z „wdrażaniem” Scruma w organizacji,
 • możliwość konsultacji swoich problemów z implementacją Scrum pod okiem doświadczonego praktyka z 15 letnim doświadczeniem,
 • drukowane materiały szkoleniowe,
 • drukowany certyfikat ukończenia szkolenia (idealny do podzielenia się w social media lub do powieszenia na ścianie),
 • bezpłatne wsparcie telefoniczne Agile Coacha / trenera przez okres 3 miesięcy po szkoleniu. Jako idealne uzupełnienie po szkoleniu pozwalające na wyjaśnienie wątpliwości, które pojawiły się po szkoleniu,
 • przygotowanie do egzaminu Scrum.org PSM I.

The Scrum process

Wydarzenie Planowanie Sprintu (ang. Sprint Planning) – Praca przeznaczona do wykonania w Sprincie jest planowana podczas Planowania Sprintu. Plan ten powstaje w efekcie wspólnej pracy członków Zespołu Scrumowego.
Backlog Sprintu to zbiór elementów Backlogu Produktu wybranych do Sprintu rozszerzony o plan dostarczenia Przyrostu produktu i realizacji Celu Sprintu.
Codzienny Scrum (ang. Daily Scrum) – Codzienny Scrum jest wydarzeniem dla Zespołu Deweloperskiego, ograniczonym czasowo do piętnastu minut. Codzienny Scrum organizowany jest każdego dnia Sprintu. W jego trakcie Zespół Deweloperski planuje pracę na najbliższe dwadzieścia cztery godziny.
Przegląd Sprintu (ang. Sprint Review) – Przegląd Sprintu jest organizowany na zakończenie Sprintu w celu przeprowadzenia inspekcji Przyrostu i, jeśli zajdzie taka potrzeba, dostosowania Backlogu Produktu. Podczas Przeglądu Sprintu Zespół Scrumowy i interesariusze wspólnie analizują to, co zostało ukończone w Sprincie.
Retrospektywa Sprintu (ang. Sprint Retrospective) – Retrospektywa Sprintu jest okazją dla Zespołu Scrumowego do przeprowadzenia inspekcji swoich działań i opracowania planu usprawnień, który zostanie wcielony w życie w najbliższym Sprincie.
Przyrost (ang. Increment) – Przyrost jest sumą wszystkich elementów Backlogu Produktu zakończonych podczas Sprintu i wartości Przyrostów ze wszystkich Sprintów poprzednich. Na koniec Sprintu nowy Przyrost musi być „Ukończony”, co oznacza, że musi on być gotowy do użycia i zgodny z definicją „Ukończenia” Zespołu Scrumowego.
Backlog Produktu (ang. Product Backlog) – Backlog Produktu to uporządkowana lista wszystkiego, co w danym momencie wiadomo odnośnie rozwoju produktu. Stanowi jedyne źródło wymaganych zmian, które mają być w produkcie wprowadzone.
Zespół Scrumowy (ang. Scrum Team) – W skład Zespołu Scrumowego wchodzą: Właściciel Produktu (ang. Product Owner), Zespół Deweloperski (ang. Development Team) oraz Scrum Master. Zespoły Scrumowe są samoorganizujące się i międzyfunkcjonalne (ang. cross-functional).
Doskonalenie (ang. refinement) Backlogu Produktu jest działaniem polegającym na dodawaniu szczegółów, oszacowań i porządkowaniu elementów Backlogu Produktu. Jest to ciągły proces, podczas którego Właściciel Produktu wraz z Zespołem Deweloperskim opracowują szczegóły elementów Backlogu Produktu.

Opinie kursantów

Mirek is a concrete, dedicated and detail-oriented trainer who knows how to share and provide practical knowledge to his students. Which is unusual, (...)

Bartlomiej Olejnik
Bartlomiej Olejnik ★ CISSP, PRINCE2, AgilePM, ITIL, CCNP, CCDP

Mirek jest praktykiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Szkolenie z technologii Oracle nabrało dodatkowej wartości dzięki jego radom i linkom, (...)

It’s the first time I met so enthusiastic and engaged trainer. Mirek has really good contact with students. Connecting it with his deep - practical (...)

Maciej Rodak
Maciej Rodak ★ PRINCE2 Practitioner

I met Mirek during Agile Project Management (AgilePM) Foundation training. Training provided by Mirek and his attitude give you something more than (...)

Sławomir Dąbkowicz
Sławomir Dąbkowicz ★ PSM-I, AgilePM, PRINCE2, M_o_R

I have got a great pleasure to take part in a Prince2 training conducted by Miroslaw. He is very engaged trainer with unique gift of inspiring other (...)

Jakub Babiński
Jakub Babiński ★ PRINCE2

Mirosław is a tremendous speaker on Agile and exquisite leader in the areas of Project Management and IT in general. He is always very responsive, (...)

I had big pleasure to work and cooperate with Mirosław in one of my projects in Roche company. He is very experienced and has very practical approach. (...)

I participated in PRINCE2 Practitioner training led by Mirek. He is a great trainer - he focused on exam preparation, but also gave many real-life (...)

Justyna Lipska
Justyna Lipska ★ PRINCE2 Practitioner

At last week I went through training conducted by Miroslaw. Training topics were related to Scrum. I am impressed by the Miroslaw's knowleage and (...)

Materiały wspierające

Scrum Guide 2020.11

Scrum Guide 2020
www.scrumguides.org [11.2020]

Scrum Guide 2017
www.scrumguides.org [11.2017]

The Scrum Papers - Nuts, Bolts,
and Origins of an Agile Process
DRAFT [2007.10.14]

Evidence-Based Management Guide
by Scrum.org [09.2020]

Evidence Based Management Guide 01.2019

Evidence-Based Management Guide
by Scrum.org [01.2019]

Evidence Based Management Guide 09.2018

Evidence-Based Management Guide
by Scrum.org [09.2018]

The 8 Stances of a Scrum Master
Whitepaper by Scrum.org [05.2017]

Scrum Master Trends Report
by Scrum.org [2019]

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!