Skip to main content

O szkoleniu

Scrum ma precyzyjne określone stałe ramy czasowe zarówno na samo planowanie jak wytwarzanie (Sprint). Na sukces tego podejścia wpływa w dużej mierze dojrzałość i dyscyplina pracy zespołu, nawyki, kultura organizacyjna oraz żelazne (ale nie fanatyczne) przestrzegania zasad Scrum. To właśnie Scrum Master pełniący zarazem rolę coacha, mentora, trenera i facylitatora dba o przestrzeganie wartości Scruma i Agile, szerzenie wiedzy, dobrych nawyków i pomaga w kształtowaniu kultury zorientowanej na kliencie i wartości. Pomaga w usuwaniu przeszkód mogących zakłócić planowany przebieg prac oraz nieustannie zwiększa poziomi dojrzałości zespołu oraz procesów związanych z dostarczaniem wartości.

W Scrumie interesariusze / udziałowcy współpracują z zespołem Scrumowym. w szczególności z Product Ownerem, który to odpowiada za całościową wizję produktu. Dzięki krótkim okresom trwania Sprintów, zespół może elastycznie reagować na potrzeby rynku, działania konkurencji czy nowe trendy. Produkt może zostać wydany na rynek wielokrotnie podczas każdej iteracji, co pozwala na bardzo szybką i częstą weryfikację założeń z oczekiwaniami i poziomem satysfakcji użytkowników. Dzięki temu użytkownicy otrzymują produkt bardzo zgodny z ich potrzebami a Zespół Scrumowy nieustannie rozwija się (również biznesowo) zdobywając coraz to większą wiedzę o potrzebach odbiorców ich produktu. Co z kolei przyczynia się do sukcesu biznesowego oraz szybszego zwrotu z inwestycji.

Szkolenie Professional Scrum Master przygotowuje uczestników do pracy w roli Scrum Mastera odpowiedzialnego za proces Scruma oraz za sprawną pracę zespołu i przestrzeganie zasad Scrum / Agile.

„Scrum jest jak precyzyjny, szwajcarski zegarek. Jeśli wyjmiesz z niego jakiś trybik, nie powinieneś się dziwić, że wskazuje nieprawidłową godzinę.”

Jeff Sutherland

 • Czas trwania: 2 dni
 • Poziom: Podstawowy
 • Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
 • Zapisy: Szkolenie na zamówienie / grupowe
 • Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu

Forma szkolenia

Wszystkie tematy omawiane na szkoleniu prezentowane są w formie wykładów oraz licznych angażujących ćwiczeń praktycznych i dyskusji. Omawiane są również liczne studia przypadków wynikające z bogatego, międzynarodowego doświadczenia trenera we wdrażaniu Agile. Oznacza to, że szkolenie obejmuje tzw. pełen cykl nauki Kolba. Czyli poznanie zarówno teorii jak i praktyki nowo poznawanej dziedziny wiedzy co w efekcie pozwala na mocne utrwalenie wiedzy.

Wydarzenie Planowanie Sprintu (ang. Sprint Planning) – Praca przeznaczona do wykonania w Sprincie jest planowana podczas Planowania Sprintu. Plan ten powstaje w efekcie wspólnej pracy członków Zespołu Scrumowego.
Backlog Sprintu to zbiór elementów Backlogu Produktu wybranych do Sprintu rozszerzony o plan dostarczenia Przyrostu produktu i realizacji Celu Sprintu.
Codzienny Scrum (ang. Daily Scrum) – Codzienny Scrum jest wydarzeniem dla Zespołu Deweloperskiego, ograniczonym czasowo do piętnastu minut. Codzienny Scrum organizowany jest każdego dnia Sprintu. W jego trakcie Zespół Deweloperski planuje pracę na najbliższe dwadzieścia cztery godziny.
Przegląd Sprintu (ang. Sprint Review) – Przegląd Sprintu jest organizowany na zakończenie Sprintu w celu przeprowadzenia inspekcji Przyrostu i, jeśli zajdzie taka potrzeba, dostosowania Backlogu Produktu. Podczas Przeglądu Sprintu Zespół Scrumowy i interesariusze wspólnie analizują to, co zostało ukończone w Sprincie.
Retrospektywa Sprintu (ang. Sprint Retrospective) – Retrospektywa Sprintu jest okazją dla Zespołu Scrumowego do przeprowadzenia inspekcji swoich działań i opracowania planu usprawnień, który zostanie wcielony w życie w najbliższym Sprincie.
Przyrost (ang. Increment) – Przyrost jest sumą wszystkich elementów Backlogu Produktu zakończonych podczas Sprintu i wartości Przyrostów ze wszystkich Sprintów poprzednich. Na koniec Sprintu nowy Przyrost musi być „Ukończony”, co oznacza, że musi on być gotowy do użycia i zgodny z definicją „Ukończenia” Zespołu Scrumowego.
Backlog Produktu (ang. Product Backlog) – Backlog Produktu to uporządkowana lista wszystkiego, co w danym momencie wiadomo odnośnie rozwoju produktu. Stanowi jedyne źródło wymaganych zmian, które mają być w produkcie wprowadzone.
Zespół Scrumowy (ang. Scrum Team) – W skład Zespołu Scrumowego wchodzą: Właściciel Produktu (ang. Product Owner), Zespół Deweloperski (ang. Development Team) oraz Scrum Master. Zespoły Scrumowe są samoorganizujące się i międzyfunkcjonalne (ang. cross-functional).
Doskonalenie (ang. refinement) Backlogu Produktu jest działaniem polegającym na dodawaniu szczegółów, oszacowań i porządkowaniu elementów Backlogu Produktu. Jest to ciągły proces, podczas którego Właściciel Produktu wraz z Zespołem Deweloperskim opracowują szczegóły elementów Backlogu Produktu.

Program

Dostosowanie agendy

Program jest ramowy zakresem. Dla konkretnego szkolenia dedykowanego, program ustalamy wraz z klientem i grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 • Wprowadzenie do Agile,
 • Dogłębne zrozumienie i poprawna interpretacja Manifestu Agile wraz z przykładami jak zostały zaimplementowane konkretne wartości na przykładach z doświadczenia,
 • Podejście/Filozofia Agile a podejście tradycyjne/waterfall (sekwencyjno-kaskadowe),
 • Dogłębne zrozumienie podstaw i mechanizmów działania Scrum,
 • Zrozumienie przeznaczenia każdej Wartości, Roli, Wydarzenia i Artefaktu Scrumowego,
 • Zrozumienie zakresu odpowiedzialności Ról i sprawdzenie tej wiedzy w symulowanych sytuacjach,
 • Ludzie, Zespoły, Samoorganizacja zespołów,
 • Przedstawienie oraz omówienie na przykładach (zarówno w teorii Scruma jak i w różnych firmach) roli Scrum Master,
 • Przedstawienie oraz omówienie na przykładach (zarówno w teorii Scruma jak i w różnych firmach) roli Product Owner,
 • Zrozumienie różnicy pomiędzy Product Development a Project Management,
 • Zarządzanie produktem w Agile,
 • Zarządzanie rozwojem produktu poprzez wartość,
 • Sposoby mierzenia wartości dostarczonej,
 • Wartość dostarczana a koszty,
 • Product Backlog oraz zarządzanie wymaganiami,
 • Ustalanie priorytetów,
 • Szacowanie,
 • Planowanie oraz monitorowanie postępów prac w Scruma,
 • Skalowanie w Scrumie,
 • Narzędzia pracy Scrum Mastera,
 • Przygotowanie do egzaminu PSM I.
 • Uporządkowanie wiedzy i na potrzeby trudniejszych egzaminów Scrum.org typu: PSPO I, PSM II i PSM III.

Adresaci

 • Przyszli i obecni Scrum Master’owie
 • Liderzy zespołów
 • Członkowie zespołów Scrumowych
 • Kierownicy projektów przygotowujący się do pełnienia roli Scrum Mastera
 • Project Manager pracujący z zespołami zwinnymi
 • Menedżerowie oraz członkowie zespołów projektowych
 • Manager liniowy zespołów zwinnych
 • Developerzy, Testerzy, Analitycy przechodzący na zwinny sposób pracy
 • PMO, specjaliści i menedżerowie nadzorujący projekty
 • Dostawcy, których klienci chcą przejść na zwinny model prowadzenia projektów
 • Wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między popularnymi podejściami do zarządzania projektami i produktami: PRINCE2, PRINCE2 Agile, SAFe, DAD, LeSS, DSDM oraz Scrum (trener jest doświadczonym Agile Coachem, certyfikowanym w wymienionych obszarach)
 • Wszyscy zainteresowani stosowaniem Scruma w praktyce
 • Wszyscy zainteresowani rzetelnym przygotowaniem się do egzaminu Professional Scrum Master I (PSM I)

Cele i korzyści

 • dwa dni ciekawych warsztatów z najlepszym polskim trenerem Agile,
 • poznanie przykładów oraz potencjalnych rozwiązań związanych z „wdrażaniem” Scruma w organizacji,
 • możliwość konsultacji swoich problemów z implementacją Scrum pod okiem doświadczonego praktyka z 10 letnim doświadczeniem,
 • drukowane materiały szkoleniowe,
 • drukowany certyfikat ukończenia szkolenia (idealny do podzielenia się w social media lub do powieszenia na ścianie),
 • bezpłatne wsparcie telefoniczne Agile Coacha / trenera przez okres 3 miesięcy po szkoleniu. Jako idealne uzupełnienie po szkoleniu pozwalające na wyjaśnienie wątpliwości, które pojawiły się po szkoleniu,
 • przygotowanie do egzaminu Scrum.org PSM I.

Doświadczenie trenera

Podczas szkolenia, omawiane są liczne studia przypadków, wynikające z bogatego, 15-letniego międzynarodowego doświadczenia trenera w szkoleniach oraz z 10-letniego doświadczenia we wdrażaniu zwinnego podejścia i ponad 10 transformacji zwinnych / cyfrowych.

Szkolenie prowadzi najlepszy Polski trener z zakresu Agile. Jako jedyny w Polsce Agile Coach jest certyfikowany ze wszystkich kluczowych frameworków i metodyk zwinnych, certyfikowany z metody PROSCI do przeprowadzania transformacji oraz z narzędzi/testów do badania osobowości i stylów komunikacji oraz budowy zespołów i analizy silnych i mocnych stron zespołów:

Główne certyfikacje trenera z zakresu Agile:

Główne certyfikacje trenera z zakresu Change Management / Transformacji:

 • PROSCI ADKAR: Metodyka, proces i narzędzia do przeprowadzania zmian w organizacjach w tym zwinnych/cyfrowych transformacji (certyfikowany przez PROSCI Inc.)

Główne certyfikacje trenera z zakresu kwestionariuszy/testów/narzędzi do badania osobowości, kompetencji, silnych stron osób oraz do zarządzania konfliktami i budowy zespołów:

 • DISC D3: Metoda i test osobowości/kompetencji DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) (certyfikowany przez PeopleKeys).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej; Budowanie świadomości o stylach i preferencjach komunikacji.
 • SDI: Strength Deployment Inventory (certyfikowany przez Personal Strengths Publishing).
  • Zastosowanie: Budowanie dojrzałości zespołu w samo zarządzaniu konfliktami.
 • MBTI: Kwestionariusz Myers-Briggs (MBTI) do mierzenia ludzkich preferencji dotyczących postrzegania świata i podejmowania decyzji (certyfikowany przez The Myers & Briggs Foundation).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej.
 • BELBIN: Test Ról Zespołowych BELBIN tzw. Test Belbina (certyfikowany przez BELBIN Associates).
  • Zastosowanie: Budowanie bardzo wydajnych i zgranych zespołów stworzonych ze wszystkich niezbędnych kompetencji (nie technicznych a cech osobowości) do osiągnięcia sukcesu.

Opinie uczestników szkoleń

Materiały wspierające

Najnowszy Scrum Guide 2017 - www.scrumguides.org

The 8 Stances of a Scrum Master - whitepaper Scrum.org [05.2017]

Raport Scrum Master Trends 2019 od Scrum.org

Evidence Based Management Guide - poradnik do zarządzania wartością Scrum.org [01.2019]

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!