Skip to main content

O szkoleniu

AgilePM (Agile Project Management) to ceniona na całym świecie metodyka zwinnego zarządzania projektami (szczególnie w UK). Bazą, na której powstała najnowsza wersja metodyki (v2) jest podejście The DSDM Agile Project Framework (ang. Dynamic Systems Development Method), która umożliwia szybką i bezpieczną realizację projektów w organizacjach wymagających precyzji i przejrzystości w całym cyklu życia projektu. Szczególne zastosowanie znajduje w projektach, gdzie zakres projektu może ulegać zmianie.

AgilePM jest podejściem, które gwarantuje pełną realizację oczekiwań klienta, gdyż dostarcza właśnie to, czego klient potrzebuje, a nie tylko to, co klient początkowo zamówił. Dzięki temu jesteśmy w stanie dogłębnie zrozumieć jego potrzeby i wspólnie opracować rozwiązania, które będą odpowiednie.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z najważniejszymi założeniami metodyki AgilePM w jej najnowszym wydaniu V2. Poznają wszystkie role projektowe, produkty zarządcze oraz techniki występujące w tej metodyce.

 • Czas trwania: 3 dni
 • Poziom: Podstawowy
 • Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
 • Zapisy: Szkolenie na zamówienie / grupowe
 • Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu

Proces DSDM (na którym bazuje AgilePM)

Terms of Reference – High-level definition of the over-arching business driver for, and top-level objectives of, the project.
Business Case – Describes essential business considerations that justify the project, and then are used to assess the viability of the project moving forwards.
Prioritised Requirements List (PRL) – Describes, at a high level, the requirements that the project needs to address if the Business Case is to be met
Solution Architecture Definition (SAD) – Provides an overview and architectural framework for both business and technical aspects of the potential solution. This will evolve as the project proceeds.
Development Approach Definition (DAD) – Defines how the SDT will develop and how they, and associated technical experts and stakeholders, will assess the fitness for purpose of the solution as it evolves against business and technical acceptance criteria.
Delivery Plan – Provides an initial high-level schedule of Increments and Timeboxes and other activities for development, testing and deployment of the solution.
Management Approach Definition (MAD) – The Management Approach Definition (MAD) product describes essential governance and organisational aspects of the project and describes precisely how the project will be managed.
Feasibility Assessment – Provides a snapshot of the evolving business, solution and management products described above as they exist at the end of the Feasibility phase.
Foundations Summary – Provides a snapshot of the evolving business, solution and management products described above as they exist at the end of the Foundations phase.
Timebox Plan – Elaborates on the objectives provided for each Development Timebox in the Delivery Plan.
Timebox Review Record – This is a running review of what has been achieved, feedback, outstanding issues and key decisions and could be constructed to be used for auditing purposes if necessary.
Project Review Report – Consists of 3 components: 1. End of Project Assessment 2. Benefits Enablement Summary (one or more) 3. Increment Review (one or more)
Benefits Assessment – Describes how the benefits have actually accrued, as the Deployed Solution has been used.

Materiały szkoleniowe

Oficjalny podręcznik

Mapa myśli

Program

Dostosowanie agendy

Program jest ramowy zakresem. Dla konkretnego szkolenia dedykowanego, program ustalamy wraz z klientem i grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 • Czym jest Agile, DSDM oraz AgilePM,
 • Filozofia oraz pryncypia AgilePM,
 • Role i odpowiedzialności w metodyce AgileM,
 • Przygotowanie projektu,
 • Cykl życia projektu AgilePM, fazy projektowe oraz produkty zarządcze (artefakty),
 • Dostarczanie na czas – nadawanie priorytetów oraz Timeboxing,
 • Ludzie, Zespoły oraz interakcje,
 • Wymaganie oraz historyjki użytkownika,
 • Szacowanie oraz mierzenie postępu,
 • Planowanie projekt zwinnego,
 • Utrzymanie jakości,
 • Zarządzanie ryzykiem,
 • Dostosowanie metody AgilePM do warunków projektu i organizacji,
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM Foundation.

Adresaci

 • Kierownicy projektów zwinnych
 • Kierownicy zespołów projektowych
 • Liderzy zespołów wytwórczych
 • Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT
 • Analitycy biznesowi oraz systemowi pracujący w środowiskach zwinnych
 • Programiści pracujący w środowiskach zwinnych
 • Testerzy pracujący w środowiskach zwinnych
 • Wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między popularnymi podejściami do zarządzania projektami i produktami: PRINCE2, PRINCE2 Agile, SAFe, DAD, LeSS, DSDM oraz Scrum (trener jest doświadczonym Agile Coachem, certyfikowanym w wymienionych obszarach)
 • Wszyscy zainteresowani stosowaniem metodyki AgilePM w praktyce
 • Wszyscy zainteresowani przygotowaniem do certyfikacji AgilePM Foundation

Cele i korzyści

 • Znajomość stosowania i wykorzystanie technik oraz narzędzi stosowanych w projektach realizowanych zgodnie z podejściem DSDM,
 • Umiejętność doboru elementów metodyki DSDM w zależności od sytuacji,
 • Sprawne zarządzanie projektem,
 • Zrozumienie potrzeby sprawnej komunikacji między klientem, a zespołem wytwórczym,
 • Umiejętność rozdzielania ról i obowiązków,
 • Nabycie umiejętności ustalenia priorytetów wymagań, które pozwala na terminowe wykonanie projektu przy jednoczesnym zachowaniu jakości dostarczanego produktu,
 • Nabycie umiejętności dostosowywania rozwiązania do potrzeb klienta, dzięki czemu ryzyko dostarczenia złego rozwiązania (tj. takiego, które spełnia kryteria akceptacji, ale w chwili dostarczenia nie jest już nikomu potrzebne) zostaje znacznie ograniczone,
 • Zrozumienie zasad współpracy między zainteresowanymi stronami, co daje możliwość łatwiejszego wdrożenia produktu do użytku.

Doświadczenie trenera

Podczas szkolenia, omawiane są liczne studia przypadków, wynikające z bogatego, 15-letniego międzynarodowego doświadczenia trenera w szkoleniach oraz z 10-letniego doświadczenia we wdrażaniu zwinnego podejścia i ponad 10 transformacji zwinnych / cyfrowych.

Szkolenie prowadzi najlepszy Polski trener z zakresu Agile. Jako jedyny w Polsce Agile Coach jest certyfikowany ze wszystkich kluczowych frameworków i metodyk zwinnych, certyfikowany z metody PROSCI do przeprowadzania transformacji oraz z narzędzi/testów do badania osobowości i stylów komunikacji oraz budowy zespołów i analizy silnych i mocnych stron zespołów:

Główne certyfikacje trenera z zakresu Agile:

Główne certyfikacje trenera z zakresu Change Management / Transformacji:

 • PROSCI ADKAR: Metodyka, proces i narzędzia do przeprowadzania zmian w organizacjach w tym zwinnych/cyfrowych transformacji (certyfikowany przez PROSCI Inc.)

Główne certyfikacje trenera z zakresu kwestionariuszy/testów/narzędzi do badania osobowości, kompetencji, silnych stron osób oraz do zarządzania konfliktami i budowy zespołów:

 • DISC D3: Metoda i test osobowości/kompetencji DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) (certyfikowany przez PeopleKeys).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej; Budowanie świadomości o stylach i preferencjach komunikacji.
 • SDI: Strength Deployment Inventory (certyfikowany przez Personal Strengths Publishing).
  • Zastosowanie: Budowanie dojrzałości zespołu w samo zarządzaniu konfliktami.
 • MBTI: Kwestionariusz Myers-Briggs (MBTI) do mierzenia ludzkich preferencji dotyczących postrzegania świata i podejmowania decyzji (certyfikowany przez The Myers & Briggs Foundation).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej.
 • BELBIN: Test Ról Zespołowych BELBIN tzw. Test Belbina (certyfikowany przez BELBIN Associates).
  • Zastosowanie: Budowanie bardzo wydajnych i zgranych zespołów stworzonych ze wszystkich niezbędnych kompetencji (nie technicznych a cech osobowości) do osiągnięcia sukcesu.

Opinie uczestników szkoleń

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!