Skip to main content

Na tegorocznym globalnym szczycie SAFe firma Scaled Agile Inc. ogłosiła nową wersję programu Scaled Agile Framework (SAF). Nowa wersja 5.0 zapewnia uproszczoną prezentację modelu, kładąc nacisk na sprawność biznesową, koncentrując się na koncentracji na kliencie i rozszerzając kluczowy aspekt zarządzania portfelem. Ponadto SAFe dodał więcej widoczności, struktury i wskazówek.

SAFe 5.0 zawiera nowy widok, który jest lepiej dostosowany do wymagań osób rozpoczynających przygodę z SAFe. Zmiana zachodzi teraz szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Jak więc wykorzystać zmiany w kierunku poprawy i innowacji? Jak upewnić się, że organizacje są wewnętrznie gotowe na zmiany? – chodzi o zwinność w biznesie!

Zwinność biznesowa na czele

SAFe wprowadza Business Agility jako najważniejsze miejsce w ramach SAFe. Innymi słowy, odnosi się to do zdolności organizacji do konkurowania i prosperowania w nowej erze cyfrowej. Wymaga to szybkiego reagowania na zmiany na rynku i pojawiające się możliwości dzięki innowacjom i szybkości. Podobnie jak w House of Lean, gdzie celem jest osiągnięcie Wartości, ten nowy pogląd podkreśla zwinność biznesu jako nadrzędny cel, który jest osiągany przez wszystkie te kompetencje, a nie jedną z nich. Należy zauważyć, że Skalowana Zwinność sugeruje, że organizacja nie może osiągnąć sprawności biznesowej, dopóki nie przyjmie poziomu SAFe na poziomie portfela. Na tym poziomie kluczowa jest umiejętność szybkiego reagowania, przestawiania i zmiany planów.

W związku z tym zwinność biznesowa wymaga, aby wszyscy zaangażowani w dostarczanie rozwiązań – liderzy biznesu i technologii, rozwój, operacje IT, prawo, marketing, finanse, wsparcie, regulacje (ang. Compliance), bezpieczeństwo oraz inne obszary – stosowali praktyki Lean i Agile w celu ciągłego dostarczania innowacyjnych produktów i usługi o wysokiej jakości szybciej niż konkurencja.

Nowe metryki: Ocena Zwinności Biznesowej

W ramach SAFe dodano ocenę zwinności biznesowej, która umożliwia organizacjom zmierzenie poziomu zwinności biznesowej i pomoc w określeniu sposobu przyspieszenia wzrostu. Ocena obejmuje ocenę organizacji według różnych kryteriów i poziomów w ramach każdej podstawowej kompetencji SAFe.

Wyniki tej oceny, przedstawione na poniższym radarze, mogą działać jako punkt odniesienia. Mogą pomóc organizacji / przedsiębiorstwu określić aktualny stan (AS-IS) i obszary, na których należy się skupić, tam gdzie potrzebny jest wzrost. Ponadto może pomóc w ustaleniu priorytetu sukcesu na drodze do sprawności biznesowej.

Business Agility Self-Assesment

Dwie nowe kompetencje

Jak widać powyżej, nowa wersja SAFe kładzie nacisk na zwinność jako siłę napędową zmian i sukcesu.

Dodano dwie nowe kompetencje, które pomogą utrzymać nadrzędną wartość Business Agility.

Pierwsza kompetencja to Zwinność organizacyjna

Ta kompetencja dotyczy tego, jak ludzie i liderzy powinni myśleć o Lean i ich zwinnych zespołach:

 • Nieustannie optymalizuj proces
 • Opracuj strategię z wyraźniejszymi celami
 • Szybko dostosuj organizacje w zależności od potrzeb, aby szybko skorzystać z nowych nadarzających się możliwości

Oznacza to, że wszystkie części organizacji (w tym w finanse, HR, marketing itp), muszą angażować się w podejście Lean, w zwinny sposób myślenia i reorganizować się w celu zmiany sposobu organizacji biznesu aby dostosować się do zewnętrznych wymagań rynku.

Drugą dodaną kompetencją jest Kultura ustawicznego uczenia się

Kompetencja ta opisuje grupę wartości i praktyk, które zachęcają osoby i organizacje do ciągłego doskonalenia:

 • Wiedza
 • Kompetencje
 • Wydajność
 • Innowacja

Celem jest doprowadzenie organizacji do stanu, w którym wszyscy nieustanie rozwijają się  jako jednostki, poprzez zobowiązanie do ciągłego doskonalenia i promowanie kultury innowacji.

Zamknięty na otwartość sposób myślenia i działania (mindset) a sposób myślenia ukierunkowany na rozwój to pojęcia wprowadzone w ramach tej kompetencji. Sposób myślenia definiowany jest zasadniczo jako nasza perspektywa lub sposób, w jaki postrzegamy świat – sposób, w jaki nasze postrzeganie lub przekonania o naszych zdolnościach i cechach kształtują nasz sposób działania. Ustalony sposób myślenia oznacza, że wierzymy, że te umiejętności i cechy są ustalone i nie można ich zmienić, natomiast sposób myślenia o wzroście oznacza, że mogą one rosnąć i rozszerzać się.

Wszyscy, w tym liderzy, wszyscy biorą udział w pomaganiu w kształtowaniu zachowań i nawyków sprzyjających rozwojowi sposobu myślenia i zachęcaniu do takiego zachowania w naszych zespołach i zespołach zespołów. Stwarza to przestrzeń dla bezpieczeństwa psychicznego. W tego rodzaju środowisku istnieje swoboda eksperymentowania i uczenia się na błędach i sukcesach oraz szukania nowych sposobów rozwiązywania problemów.

Nowy poziom w SAFe oraz dwie nowe kompetencje

W tej nowej wersji SAFe 5.0, poziomy Zespołu i Programu zostały teraz połączone w nowy poziom, „Essential SAFe”, na którym koncentrują się pociągi zwinnego dostarczania (ang. Agile Release Train): W koncepcji SAFe 5.0, każdy musi być częścią pociągu, aby skutecznie dostarczać klientom maksymalną wartość.

Dwie podstawowe kompetencje zostały przemianowane i przedefiniowane:

 • Dostarczanie rozwiązań dla przedsiębiorstw (dawniej Business Solutions i Lean Systems Engineering) zostało znacznie zmodyfikowane i zawiera więcej treści, które koncentrują się na dostarczaniu dużych rozwiązań na rynek, w tym inżynierii systemów i rozwiązań, koordynacji pociągów ART i dostawców itp.
 • Zwinne dostarczanie produktów (dawniej DevOps i Release on Demand) nie uległo znaczącym zmianom, ale teraz koncentruje się na sposobie dostarczania produktów, jakim mechanizmie używamy do dostarczania i definicji produktów, z większym naciskiem na „zwinny produkt”.

Nacisk na kluczowe kompetencje Lean Portfolio Management

Dużo dodatkowej pracy włożono w podstawową kompetencję Lean Portfolio Management, aby lepiej podkreślić, w jaki sposób przedsiębiorstwa przyjmują LPM w ramach swojej drogi do zwinności biznesowej. SAFe dodaje teraz nowy obszar zainteresowania „Wizja portfela”. Ponadto wprowadzili cele i kluczowe wyniki (OKR).

Istnieje wiele nieodłącznych wyzwań na poziomie portfela. Organizacje często mają trudności z uzyskaniem oczekiwanych rezultatów. W takim przypadku zaangażowanie zaufanego partnera konsultingowego, który ma doświadczenie w identyfikowaniu rzeczywistej struktury portfela w dużych przedsiębiorstwach, może pomóc w osiągnięciu lepszych wyników biznesowych.

Nowe tematy: Centralizacja na kliencie i Design Thinking

SAFe 5.0 wprowadza także nowe tematy w ramach siedmiu kluczowych kompetencji zwinności biznesowej. Na nowym poziomie Essential SAFe, Scaled Agile dodał do produktu Essential SAFe – Zorientowanie na Klienta i Design Thinking.

Ukierunkowanie na klienta: stawia klienta w centrum każdej decyzji. Temat ten kładzie nacisk na słuchanie zarówno „zewnętrznych”, jak i wewnętrznych „klientów”, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby. Ważne jest, aby nie zgubić się w mechanice procesu, ponieważ ostatecznie  „klienci” określają, czy wartość została otrzymana, czy nie.

Design Thinking: obejmuje kreatywne rozwiązywanie problemów, aby pomóc organizacjom w wyborze właściwych produktów i rozwiązań, których oczekują klienci. Pomaga także określić, które z nich są wykonalne, wykonalne i zrównoważone dla organizacji.

Nowa pryncypium / zasada: #10 Organizuj Wokół Wartości

SAFe ma teraz 10 podstawowych zasad, w porównaniu z 9. Nową zasadą jest Zorganizuj wokół wartości. Niezmiernie oczywista sprawa a jednak.

Poprzednie wersje SAFe zajmowały się mapowaniem strumienia wartości i organizowaniem zespołów wokół wartości. Podczas przeprowadzania mapowania strumienia wartości, celem jest zrozumienie, w jaki sposób klienci otrzymują wartość z twoich produktów (od koncepcji pomysłu na produkt / usługę do płatności za ten produkt / usługę), a następnie zbudowanie zespołów i Agile Coachy (w nomenklaturze SAFe, najbliższy odpowiednik to Agile Release Train) wokół tego strumienia wartości. Chociaż zasada ta jest znacząca, organizacje rozpoczynające przygodę z SAFe (aby nie powiedzieć „wdrażające SAFe”), często mają trudności z jej osiągnięciem, ponieważ często wymagało to znacznych zmian i restrukturyzacji organizacyjnych.

Odpowiedzi na popularne pytania jakie mogą się pojawić

Oczywiście wraz z wszelkimi aktualizacjami metod, pojawiają się pytania dotyczące zgodności i certyfikatów.

 • Czy SAFe 5.0 będzie wstecznie kompatybilny z poprzednimi wersjami?
  •  Tak
 • Czy jako SPC4 z certyfikacjami SAFe 4.5 / 4.6 potrzebuję również do ponowne certyfikacji do SAFe 5.0?
  • Tak, Wszyscy certyfikowani członkowie SAFe 4 z aktywnymi certyfikatami kwalifikują się do ścieżki aktualizacji SAFe 5.0.
  • Kiedy będą dostępne szkolenia i i egzaminy uaktualniające do SAFe 5.0?
   • W grudniu 2019 r. Dla aktywnych SPC. W przypadku wszystkich innych certyfikowanych członków nastąpi to po oficjalnej premierze w styczniu 2020.
Miroslaw Dabrowski

Enterprise-Lean Agile Coach

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!